Etik Kurallar

Etik Kurallar

Otokar, yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Otokar Etik İlkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, Koç Holding’in kabul ettiği Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.
 

Dürüstlük

 • Otokar müşterilerinin kendisinden beklediği ürün standartlarına ulaşmak için gayret gösterir. Faaliyetleri, ürün ve hizmetleri ile başkalarına bilerek zarar vermez.
 • Müşterilerine sağladığı ürün konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
 • Otokar, kendisi tarafından ya da diğer şirketler aracılığıyla, patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır.
 • Otokar, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, ticaret özgürlüğünü kısıtlayan anlaşmalar (fiyat belirleme anlaşmaları gibi), hangi şekilde olursa olsun yapmaz.
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması” ilkesini benimser.
 • Şirkete ve başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunamaz.
 • Otokar, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
 • İş ortaklarının faaliyetlerinde Şirketin imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri Otokar için önemlidir.
 • Otokar ile iş ilişkisi içinde bulunan ya da iş yapmak isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesi veya potansiyel menfaat çatışmalarının ele alınmasına ilişkin ilkeler aşağıda belirtildiği gibidir;
 • Hiçbir hediye ya da iltimas talep edilemez.
 • Çalışanlar şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınırlar. Çalışanlar şirketin sağladığı imkanları özel işler için kullanmazlar.

Hukuka Saygı

 • Otokar tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
 • Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
 • Otokar vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
 • Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.
 • Otokar, siyasi partilere, politikacılara yada siyasi adaylara hiçbir şekilde bağış yapmaz.
 • İmza sirkülerinde belirlenenler dışındaki çalışanlar, amirleri tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi üçüncü kişilere karşı temsil edecek herhangi bir davranışta bulunamaz, bu mealde yazışma yapamaz.

Çalışma Ortamı ve Çalışanlar

 • Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “İnsan Hakları” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser:
  • Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi
  • Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Çalışma” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser:
  • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması
  • Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi
  • Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi
  • İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi
 • Şirket tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama getirmediği durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
 • Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çercevesinde Otokar, çalışanlarının hakkını gözetir.
 • Çalışanlar, görevleri ile ilgili Şirket Politikasını ve yürürlükteki mevzuatı bilmek ve bunlara uygun hareket etmek zorundadır.
 • Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
 • Otokar, çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
 • Otokar, işe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
 • Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, sakatlık, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz. Diğer bir çalışanı ya da ziyaretçiyi bu konularda taciz eden kişi kesinlikle cezalandırılır.
 • Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
 • Çalışanları hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.

Bilgiyi Elde Etme, Kullanma ve Koruma

 • Otokar Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde kamuyona ve ilgili sosyal paydaşlara şirket ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir.
 • Otokar kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 • Müşteri memnuniyetine önem veren Otokar, çalışanlara iletilen her türlü müşteri şikayetini en kısa sürede Satış Sonrası Hizmetler Birimi’ne iletilir.
 • Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri (özelikle finansal ve mühendislik içerikli olanları) şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç ya da beyanat vermezler.
 • Çalışanlar, yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.
 • Çalışanlar, şirketten ayrıldıktan sonra bile şirketin ticari bilgileri ile gizlilik yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır.
 • Çalışanların işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü döküman (el yazısı, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar) Otokar’ın malıdır. Bu dökümanlar gerçeğe uygun olmak zorundadır. Söz konusu dökümanlar geçerlilikleri kalmadığı zaman şirket politikasına uygun olarak yok edilmeli ya da saklanması gerekli ise şirket politikası ve bu türde dökümanların saklanmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre saklanmalıdır.

Çevre

 • Otokar, şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarına ek olarak, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Çevre” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser:
  • Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi
  • Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
  • Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
 • Otokar faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar. ​​
 • Otokar, Koç Holding’in Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uymayı görev edinir ve Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları’nı benimser.
 • Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları için tıklayınız.