Koç Topluluğu İklim Değişikliği Yönetimi

Koç Topluluğu İklim Değişikliği Yönetimi

Bilim insanları, uluslararası organizasyonlar ve karar vericiler iklim değişikliğinin, günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğu konusunda fikir birliğine varmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde ve küresel ölçekte bir anlaşmaya varılmasıyla iklim değişikliği, şirketlerin de iş süreçlerine hızla entegre olmaya başlamıştır. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu'nda, iklim değişikliği son üç yıldır küresel ekonomiyi en çok etkileyecek ilk üç risk arasında yer alırken, 2016 yılında birinci sıraya yükselmiştir. Koç Topluluğu'nda iklim değişikliği, risklerin ve fırsatların değerlendirildiği stratejik bir yaklaşım ile Koç Holding'den topluluk şirketlerine yaygınlaştırılarak yönetilmektedir. Ayrıca iklim değişikliği konusunun koordinasyonu, çevre yönetiminin en üst düzey karar organı olan ve çevre, enerji ve sürdürülebilirlik uzmanlarının katılımıyla oluşturulan Koç Topluluğu Çevre Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede, topluluk şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen SWOT analizinin sonucunda oluşturulan Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi, iklim değişikliği konusunun yönetiminin temel dayanağını oluşturmaktadır. Topluluk şirketleri bu stratejiyi iş süreçlerine entegre ederek ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerekliliklerini dikkate alarak hareket planları oluşturmaktadır. Koç Topluluğu, iklim değişikliğini doğal hayatın yanında sosyal ve ekonomik hayat üzerinde de ağır etkiler oluşturabilecek önemli bir risk olarak değerlendirmektedir. İklim değişikliğinin etkileri ile birlikte, hem etki azaltımı hem de uyum için yeni hizmet, ürün ve iş modellerine de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaçları destekleyen finansal araçların, ürünlerin ve hizmetlerin sunulması iş dünyası için bir takım fırsatları beraberinde getirmiştir. İş modelleriyle ve yeni nesil ürün ve hizmetleriyle çözümün parçası olmayı kabul eden şirketler gelecekte de varlıklarını ve gelişimlerini sürdürebilecektir. Bu sebeple, Koç Topluluğu için iklim değişikliği ile mücadele, önemli bir çalışma ve yatırım alanı fırsatı olarak nitelendirilmektedir. İklim değişikliği, etkin çözüm üretilebilmesinin ilgili tüm aktörlerin eşgüdüm içinde çalışılmasına bağlı olan bir sorundur. Bu bilinçle hareket eden Koç Topluluğu, şirket içi çalışmalarının yanında toplumun dikkatini konuya çekmek ve ilgili taraflarla ortak çözüm üretmek için farklı platformlarda da öncü roller üstlenmektedir. 2011 yılından bu yana, Koç Topluluğu ve Türk iş dünyası ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Uluslararası ölçekte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) süreçleri takip edilerek İklim Değişikliği Taraflar Konferanslarına katılım sağlanmaktadır. Ulusal ölçekte ise BMİDÇS kapsamında yürütülen niyet edilen ulusal katkı çalışmalarına da katkı sağlanmakta ve STK'lar tarafından yürütülen iklim değişikliği çalışmalarına destek olunmaktadır. Ayrıca Koç Topluluğu içerisinde organize edilen ve çevre ile ilgili stratejik önem arz eden konuların işlendiği, "Çevre Günü" etkinliğinin 2015 yılı teması, "İklim Değişikliği" olarak işlenmiş ve bu konuda önde gelen akademisyen ve Bakanlık yöneticileri ile topluluk üst düzey yöneticilerinin bir araya gelmesi sağlanmıştır. Topluluk şirketleri tarafından, İklim Değişikliği Stratejisi doğrultusunda emisyon azaltım çalışmaları yürütülmektedir. Raporlama kapsamındaki tüm şirketlerde IPCC Rehberlerinin referans alındığı emisyon hesaplama çalışmaları gerçekleştirilirken, 2011 yılında başlatılan ISO 14064-1 sertifikasyon uygulamasına yaygınlaştırılarak devam edilmektedir. Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi, ürünler, teknoloji, işbirlikleri ve paydaş ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta ele alınmaktadır. 

ÜRÜNLER

Üretilen ve tüketilen ürün olarak değerlendirilmiştir.
 • Koç Topluluğu, ürünlerin çevre üzerinde etkisini azaltmaya odaklanarak çevre dostu ürünler üretecektir.
 • Ar-Ge çalışmaları ile desteklenen yeşil ürünlerde çeşitliliği arttıracak ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı da sağlayarak sektörde ilklere öncülük edecektir.
 • Çevreye duyarlı alternatif ürünlerin ikame edilerek kullanımına öncelik verecektir.

TEKNOLOJİ

Teknoloji başlığı altında üretim, hizmet ve operasyon süreçlerinde geliştirilebilecek alanlara değinilmiştir.
 • Koç Topluluğu, operasyon, üretim ve hizmet faaliyetlerini yönettiği süreçlerde, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanacak ve bu konudaki projeleri önceliklendirecektir.
 • Binalarda enerji verimliliği çalışmaları yaparak, sürdürülebilir uygulamaların günlük hayata entegre edilmesini sağlayacaktır.
 • İklim değişikliğine ve çevreye duyarlı, enerji verimli, en iyi ve en yeni teknolojileri analiz ederek süreçlerine uyumlu hale getirecektir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıracak ve yatırım çalışmaları yapacaktır.
 • Emisyon ticareti konusunda fırsat ve riskler değerlendirilecektir.
 • İklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklardan su kaynaklarının azalması ve maddi olarak değerlenmesi konusuna önlem olarak atık su geri kazanım projelerini geliştirerek devam edecektir.
 • Uluslararası standartları ve yönetim sistemlerini uygulayarak çevresel risklere proaktif yaklaşılması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.
 
 

İŞBİRLİKLERİ

Sanayi, devlet kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörel işbirlikleri detaylandırılmıştır.
 • ​​​​Koç Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği alanlardaki süreçlerde, çevre yönetimi unsurları hakkındaki yasal ve sektörel düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesinde, politikaların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olarak işbirliği yapacaktır.
 • İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında, ulusal ve uluslararası hedefleri, taahhütleri, stratejileri ve politikaları takip etmek amacıyla, ilgili platformlara katılım sağlayıp aktif rol oynayacaktır.
 • Teknolojik ve operasyonel iş süreçlerinin inovatif yaklaşımla geliştirilmesi çerçevesinde Koç Üniversitesi başta olmak üzere, diğer üniversiteler ve Araştırma Geliştirme Merkezleri ile birlikte çalışmalarda bulunacaktır.
 • Düşük karbon ekonomisi ile uyumlu yaratıcı, yenilikçi yeni iş alanları ve iş modelleri geliştirilmesi için inovatif çalışmalarda bulunulacaktır.
 • Sürdürülebilirlik yönetim planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanması konusunda şirketler içerisinde organizasyonel yapılar geliştirilecektir.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliği çalışmaları kısa ve uzun vadeli planlanarak ilgili kişilerin performans göstergesi olarak izlenecek ve kesintisiz iyileştirilecektir.
 • Çalışanlar arasında bilincin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler ve eğitimler düzenlenecektir.​

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

Tedarikçi, müşteri, toplum ihtiyaçları yansıtılmıştır.
 • Paydaşların iklim değişikliği konusunda yaklaşımları takip edilecektir.
 • Tedarikçilerin, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik teknik destekte bulunulacaktır.
 • Satın alma sisteminde "Yeşil Satın Alma Kriterleri" göz önünde bulundurularak uygulama yapılacaktır.
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik son kullanıcıların farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.
 • İklim değişikliği konusunda toplumsal bilince katkı anlamında aktiviteler yapılacaktır.
 • Koç Topluluğu, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet gösterdiği lokasyonlarda sera gazı emisyonu hesaplarının yaygınlaştırılması için çaba gösterecektir.​